Ödemiş
+17°C

Haberler


13

 Değerli Üyelerimiz;

TOBB’dan gelen 18/5/2017 tarihli 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanun'un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve Borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacaklan bu madde kapsamı dışındadır.Bu çerçevede;

 

1-)                    Anılan madde 31/01/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini  düzenlemektedir ve borçlarını 6736_ şşayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara-işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamaktadır.

Borçlarını 6736 sayılı 'Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 1/7/2016 ve 31/3/2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

2-)                    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27/5/2017 tarihinden önce üyelerin borç  asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi;gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızınYönetim Kurulu Kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde,bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3-)                    Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31/7/2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

4-)                           Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

5-)                           Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyelere bildirılir. Birinci taksitin son ödeme_günü 31/8/2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 30/9/2017 -31/10/2017 -30/11/2017 -31/12/2017 - 31/1/2018)

 

6-) Başvuru üzerine, hesap edilen aidat aslı 120 no.lu hesaptan 123 no.lu hesaba aktarılır.

 

7-) Taksitlerin herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ye şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsarnda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmedigi tarih itibariyle 123 no.lu hesapta kalan borc tutarı 220 no.lu hesaba devredilir.

Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütce ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

8-) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen sekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da

 

9-) Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda

taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.Taksitlendirme imkanından yararlanrnak isteyen borçluların dava.açmamaları, açılmış.davalardan vazgeçmeleri kanun yollarına

başvurmamaları gerekmektedir.Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

 

Bilgilerinize sunarız;

Okunma Sayısı: 1731
resim
Yazdır