Ödemiş
+17°C

Haberler


13

 Sayın Üyemiz,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince Oda/Borsa organ seçimleri ekim ayında başlayıp kasım ayında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili Oda Yönetim Kurulumuzun 08/08/2017 tarih, 32/14 sayılı kararı ile Odamız organ seçimleri ile ilgili yönetmeliklerin öngördüğü süreyi de dikkate alarak, seçim takvimini hazırlanmış ve ilçe İlçe Seçim Kurulu’nun onayı alınmıştır. Seçim takvimi ile birlikte Odamız Organ Seçimleri ile ilgili duyurularımız web sitemizde ve çeşitli iletişim yolları ile siz üyelerimize güncel olarak duyurulacaktır.

Seçim takvimine uygun olarak yargı gözetiminde yapılacak odamız organ seçimlerine; üyelerimizin katılımlarını bekler, organ seçimlerimizin odamıza, üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Ödemiş

Ticaret Odası Başkanlığı

 

ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ AŞAĞIDA YAZILI ESAS VE USULLERE GÖRE YAPILACAKTIR

1- Seçim Sandık Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Başkanınca belirlenir. Her sandık başında ilçe seçim kurulu başkanlığınca görevlendirilmiş bir başkan ve yeterince üye bulunacaktır.

 

2- Seçim

a. Ödemiş Ticaret Odası Meslek komiteleri ve Meclis üye Seçimleri 02.Ekim.2017 Pazartesi günü Odamızda yapılacak olup, oylar sabah saat 09.00' - 17.00' arasında kullanılacaktır.

b. Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri seçimleri 08.Ekim.2017 Pazar günü Oda binasında sabah saat 09.00' - 14.00' arasında yapılacaktır.

c. Yönetim Kurulu Başkanı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçimi 16.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

3- Seçim, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılacaktır.

 

4- Listelerin asılması

 

Seçme ile Seçme ve Seçilebilme hakkına haiz üyelere ait listeler, 13.10.2017 Çarşamba  günü saat 09.00' dan itibaren Oda binasında askıya çıkarılacak, 15.10.2017 Cuma  günü saat 17.00' de askıdan indirilecektir.

5- Listelere itiraz süresi

Listelere yapılacak itirazların, listelerin askıda bulunduğu süreler içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapılması ve ikametgah gösterilmesi gerekmektedir.

İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği karara karşı İl Seçim Kurulu nezdinde  20-21-22 Eylül 2017 tarihlerinde itiraz yapılabilecektir. İl Seçim Kurulu’nun bu konuda vereceği karar kesindir.

6- Ticaret Siciline tescilli ve Oda’ya kayıtlı her firma seçme hakkına sahiptir hükmü, 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak” olarak değiştirilmiştir.  

SEÇME YETERLİLİKLERİ :

Oda organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

a) Ticaret Siciline tescilli ve Oda’ya kayıtlı her firma seçme hakkına sahiptir hükmü, 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak” olarak değiştirilmiştir. 

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak,

d) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) 5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak gerekir,

 

Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu halin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır,

Temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin seçim tarihinden altı ay önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin herhangi bir süre boşluğu olmaksızın yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şartı aranmaz.

Münfesih şirketler oda organ seçimlerinde oy kullanamazlar.

B- SEÇİLME YETERLİLİKLERİ :

Oda organlarına seçilebilmek için;

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartı ile en az iki yıldan beri odaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

d) 5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

e) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

 

Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin seçim tarihinden altı ay önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şartı aranmaz.

Münfesih şirketler oda organlarına seçilemezler.

Oy verme işlemi:

Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş, ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin

oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dahil olmak üzere oda organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.

Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

Oy pusulalarında asıl ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

Seçimlerde gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olarak uygulanacak esaslar:

a. Tüzel kişiler meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır.

b. Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzelkişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır.

c. Tüzel kişiliği müştereken veya münferiden temsile ve ilzama yetkili kişiler birden fazla ise meslek komiteleri ve meclis seçimlerine ilişkin oy kullanımı sırasında ibraz edilecek temsil ve ilzam yetkisini gösteren belge, bunlardan sadece biri adına düzenlenir.

d. Aynı gerçek kişi, yeterlilikleri taşıması halinde meslek komiteleri üyeliği seçimlerinde aynı veya değişik meslek gruplarında birden çok tüzel kişilik adına oy kullanabilir.

e. Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.

f. Birden fazla firma sahibi gerçek kişiler, kayıtlı oldukları bütün meslek gruplarında meslek komitesi seçimlerine iştirak edebilir. Ancak, mecliste birden fazla firmasını temsilen bulunamaz.

g. 5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, seçmen listelerinden silinenlerin oda organlarındaki görevi de kendiliğinden sona erer. Bu üyeler, Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi tekrar organ üyeliğine dönemez.

 

7- Görev Yasağı

Odanın meslek komitesi veya meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir oda veya borsanın meslek komitesi veya meclisinde görev alamaz.

Seçildikleri takdirde hangi oda ve borsa meslek komitesi ve meclisinde görev alacaklarını seçimlerin kesinleşmesinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde ilgilinin seçilmiş olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Aynı faaliyet alanı içinde bulunan birden çok oda ve borsaya kayıtlı tüzel kişiler, temsilcilerinin farklı gerçek kişiler olması şartıyla bu kuruluşların meslek komitesi ve meclislerinde görev alabilir.

Odaların meslek komiteleri ve meclis üyeliğine seçilmiş gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa tabi olarak kurulan odalarda görev alamazlar. Bu durumda olanlar, seçimlerin kesinleşmesinden itibaren tercihlerini on beş (15) gün içinde oda yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde, ilgilinin odadaki meslek komitesi ve meclis üyelikleri kendiliğinden sona erer.

8- Adli Sicil Belgesi

Meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, seçimlerin kesinleşmesini müteakip on beş (15) gün içinde oda genel sekreterliğince yapılacak tebligat üzerine, bu yazının tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Adli Sicil bürolarından temin edecekleri Adli Sicil Belgesi'ni oda genel sekreterliğine imza karşılığında veya evrak kayıt numarası almak suretiyle teslim etmek zorundadır. Tüzel kişilerde bu zorunluluk, gerçek kişi temsilcileri tarafından yerine getirilir. Adli sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.

 

9- Geçersiz Oy Pusulaları:

Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

a. Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır.

b. Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan pusulalar geçersiz sayılır.

c. Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

d. Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır.

e. Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.

f. Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten sonra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

g. Meslek komiteleri ve meclis seçiminde tüzel kişi unvanı yerine tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin adı ve soyadının yazılması halinde bu isim çizilerek diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

h. Aynı oy pusulasında, meslek komitesi asil üyeliğine aday gösterilmeden, meclis üyeliğine aday gösterilenlere verilen oylar geçersiz sayılır. Oy pusulasında, sadece meslek komitesi üyelerinin belirtilmiş olması halinde bu oylar geçerli, sadece meclis üyelerinin belirmiş olması halinde ise bu oylar geçersiz sayılır.

 

  

ÖDEMİŞ TİCARET ODASI 2017 SEÇİM TAKVİMİ

TARİH

YAPILACAK İŞLEMLER

07-08 Ağustos 2017

Oda Yönetim Kurulunun seçim konusunda ilana çıkılması için karar alması

08-18 Ağustos 2017

Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami 3 ay, asgari 1 ay önce mahalli gazetelerde ve oda duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir. Bu ilanda, kayıtların incelemeye açık tutulacağı süre, kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması sebebi ile kayıtların düzeltilememesi halinde oda kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı hususları belirtilir. (Yön: 8/3)

01-05 Eylül 2017

Oda Yönetim Kurulunun seçim konusunda karar alması (Yön:11/2)

7-8-9-10-11 Eylül 2017 (Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar,

Pazartesi)

Listelerin hakim ve görevlendireceği sandık kurullarınca incelenmesi (Yön 11/10) *süre en fazla 5 gün

12 Eylül 2017 (Salı)

Seçmen listelerinin onaylanması (Kan.84-a-2)(Yön 11/10)

13-14-15 Eylül 2017 (Çarşamba,Perşembe,Cuma)

Seçmen listelerinin 3 işgünü ilanı (Kan.84-a-2)(Yön 11/10)

16-17 Eylül 2017 (Cumartesi,Pazar)

İlçe Seçim Kurulunun itirazları 2 gün inceleme süresi (Yön 11/11)

18-19 Eylül 2017 (Pazartesi,Salı)

İlçe Seçim Kurulunun itirazlar hakkındaki kararının tebliğ edilmesi

20-21-22 Eylül 2017 (Çarşamba,Perşembe,Cuma)

İl Seçim Kuruluna itiraz (Kan.84-a-3)(Yön 11/11) *Süresi 3 gün

23-24-25 Eylül 2017 (Cumartesi,Pazar,Pazartesi)

İl Seçim kurulunun karar süreci (Kan.84-a-3)(Yön 11/11) *Süresi 3 gün

26 Eylül 2017 (Salı)

Seçim listelerinin kesinleşmesi ve Oda ya gönderilmesi (Yön 12/2)

27-28-29 Eylül 2017 (Çarşamba,Perşembe,Cuma)

Kesin listelerin ilanı (Yön 11/13)*Süresi 3 gün

02 EKİM 2017 (Pazartesi)

MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS SEÇİMİ

03 Ekim 2017 (Salı)

Geçici seçim sonuçlarının 1 tam işgünü ilanı (Kan.81/7)ve itirazların İlçe Seçim Kurulunca aynı gün karara bağlanması (Kan.81/9)(Yön 21/k)

04 Ekim 2017 (Çarşamba)

İlçe Seçim Kurulunca itirazlara ilişkin kararın 1 tam işgünü ilanı (Kan.81/7) ve itirazların ilçe seçim kurulunca aynı gün karara bağlanması (Kan.81/9)(Yön 21/k)

05 Ekim 2017 (Perşembe)

İl Seçim Kurulunca itirazların 1 günlük süre içinde karara bağlanması (Kan.81/9)

06 Ekim 2017 (Cuma)

İl Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin kesin kararının ilanı (1 tam işgünü) ve Meslek Komitesi seçimlerinin kesinleşmesi (Yön 22/2)
***Tüzel Kişilk temsilci belgelerinin akşamüstü elden dağıtılması.07 Ekim 2017 tarihinde yapılacak Meslek Kom.Toplantısının gündemininde dağıtılması

07 Ekim 2017 (Cumartesi)

Tüzel kişiliklerin temsilcilerinin isminin Odaya bildirilmesi. ***Meslek Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcısının seçilmesi

08 Ekim 2017 (Pazar)

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin,Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi (Kan.84/a,d)(Yön 13/1)

09 Ekim 2017 (Pazartesi)

Geçici seçim sonuçlarının 1 tam işgünü ilanı (Kan.81/7)ve itirazların İlçe Seçim Kurulunca aynı gün karara bağlanması (Kan.81/9)(Yön 21/k)

10 Ekim 2017 (Salı)

İlçe Seçim Kurulunca itirazlara ilişkin kararın 1 tam işgünü ilanı, bu karara karşı İl Seçim Kuruluna itiraz edilmesi (aynı gün)(Kan.81/9)

11 Ekim 2017 (Çarşamba)

İl Seçim kurulunca itirazların 1 günlük süre içinde karara bağlanması (Kan.81/9)

12 Ekim 2017 (Perşembe)

Kesin sonuçların 1 tam işgünü ilanı (Yön 22/2)  ***Yönetim Kurulu - Meclis - Disiplin kurulu Top. Gündeminin dağıtılması (Yönetim gündemine imza sirkülerinin düzenlenmesi ile ilgili madde eklenmesi

13 Ekim 2017 (Cuma)

Yönetim Kurulu Toplantısı yapılarak Başkan Vekili seçiminin yapılması
Disiplin Kurulu toplantısının yapılarak Başkan seçimi yapılması
Meclis Toplantısı (En yaşlı üye başkanlığında) yapılarak başkan, başkan vekili, katip üye seçimi yapılması, Hesapları inceleme komisyonunun seçilmesi

16 Ekim 2017 (Pazartesi)

Meslek Komitesi - Meclis Üyeleri - Disiplin Kurulu üyelerinden Adli Sicil Belgesi + Adres Taahüdü + Mal Beyanı evraklarının tebligatla istenmesi

 

Okunma Sayısı: 1206
resim
Yazdır