TÜRK MALI BELGESİ

TÜRK MALI BELGESİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDA “TÜRK MALI BELGESİ”


IPA Projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere; Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine karar verilmiş ve Birliğimizce “Katılım Öncesi Yardım Aracı(IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi’nin tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “ Türk Malı Belgesi” hazırlanmıştır.


IPA Fonları ihaleleri için kullanılan Odalarca düzenlenen Yerli Malı Belgesi yerine Türk Malı Belgesi kullanılması uygulamasının başlatılması için Birliğimizce planlanan geçiş sürecinin sonunda 01.05.2013 tarihinden itibaren IPA Fonları ihaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan Kurum tarafından kabul edilmeyecektir.


Türk Malı Belgesi, IPA programları kapsamındaki sözleşmenin yüklenici firması tarafından satın alınacaktır. Belge satışında Odamıza üyelik şartı aranmayacaktır. Odalar sadece satışını yapmış oldukları belgeleri onaylamaya yetkilidir.


Odamız tarafından belgenin tanzimi ile ilgili olarak istenecek belgeler;

IPA Programı sözleşmesinin bir sureti

Oda üyesi olmayan firmaların son 3(üç) ay içerisinde bağlı bulunduğu Oda tarafından onaylı faaliyet belgesi.

IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.

Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)

Yüklenici ve Üretici Firma, Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

 

Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler, Yüklenici firma tarafından sunulacağı gibi, olay bazında yapılacak değerlendirmeye göre ilgili Oda tarafından talep edilebilecektir


IPA Fonlarından yararlanmak isteyenlerin Avrupa Birliği Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

*Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (01.02.2013)

 

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam